Pedagogický
zbor

Učiteľ Predmet, ktorý vyučuje Telef. kontakt Email
Bačinská Emília, Ing.
Odborné predmety
02/69307253
Bajo Miroslav, Ing.
anglický jazyk
02/69307256
Baloga Matúš, Bc.
Odborné predmety
02/69307253
Bauer Alfréd, Mgr.
telesná a športová výchova
02/69307257
Boldižárová Ida, Mgr
matematika
02/69307250
Bullová Denisa, Mgr.
slovenský jazyk a literatúra
02/69307258
Danišová Patrícia, Mgr.
nemecký jazyk
02/69307258
Dlhý Otto
odborné predmety
02/69307252
Fickingerová Beáta, MBA
anglický jazyk
02/69307250
Kadlec Miroslav, Ing.
anglický jazyk
02/69307256
Konevalová Mária, Mgr.
projektový manažér, nemecký jazyk
02/69307217
Križanská Miroslava, Ing.
odborné predmety
02/69307256
Molnárová Ľubica, Ing.
odborné predmety
02/69307256
Ondruš Pavol, Bc.
odborné predmety
02/69307253
Pavel Pavlenda, Ing.
matematika
02/69307253
Sitár Ján, Mgr.
matematika, fyzika
02/69307250
Švajlenová Viera, Mgr.
slovenský jazyk a literatúra, dejepis
02/69307251
Tisovčík Ivan, Ing.
odborné predmety
02/69307253
Vlk Peter
02/69307253
Zavacký Martin, Bc.
odborné predmety
02/69307253
Zbraneková Alžbeta, Mgr.
slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka
02/69307251
Žitný Martin, Ing
odborné predmety
02/69307253