Pedagogický
zbor

Učiteľ Predmet, ktorý vyučuje Telef. kontakt Email
Bačinská Emília, Ing.
Odborné predmety
02/69307253
Bajo Miroslav, Ing.
anglický jazyk
02/69307256
Bauer Alfréd, Mgr.
telesná a športová výchova
02/69307257
Berčáková Darina, RNDr.
informatika, matematika
02/69307217
Boldižárová Ida, Mgr
matematika
02/69307250
Bullová Denisa, Mgr.
slovenský jazyk a literatúra
02/69307258
Danišová Patrícia, Mgr.
nemecký jazyk
02/69307258
Dlhý Otto
odborné predmety
02/69307252
Ferencey Viktor, prof.
odborné predmety
02/69307259
Fickingerová Beáta, MBA
anglický jazyk
02/69307250
Kadlec Miroslav, Ing.
anglický jazyk
02/69307256
Kominko Tibor, Bc
odborné predmety
02/69307253
Konevalová Mária, Mgr.
projektový manažér, nemecký jazyk
02/69307217
Križanská Miroslava, Ing.
odborné predmety
02/69307256
Kruzslík Eduard, Ing
odborné predmety
02/69307252
Matysová Veronika, Mgr.
školský psychológ
02/69307251
Ondruš Pavol, Bc.
odborné predmety
02/69307253
Paciga Tomáš, Ing.
odborné predmety
02/69307252
Šamajová Helena, doc. RNDr
matematika, fyzika
02/69307250
Švajlenová Viera, Mgr.
slovenský jazyk a literatúra, dejepis
02/69307251
Tupý Ján, Ing.
odborné predmety
02/69307255
Voloch Michal, Ing.
odborné predmety
02/69307259
Zbraneková Alžbeta, Mgr.
slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka
02/69307251
Žikla Milan, Ing
odborné predmety
02/69307259
Žitný Martin, Ing
odborné predmety
02/69307253