Školský poriadok

Nový DODATOK k školskému poriadku na obdobie mimoriadne prerušeného vyučovania 

PREAMBULA
Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia, J. Jonáša 5 v Bratislave je strednou školou, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne, a preto je povinný riadiť sa jej pravidlami a školským poriadkom.
V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu života študentov v škole a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol efektívne využitý na vzdelávanie, počas ktorého sa žiaci a učitelia budú cítiť v škole príjemne.
Škola bude dôsledne dodržiavať Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Listinu základných práv a slobôd, Ústavu SR, Deklaráciu práv dieťaťa, Dohovor o právach dieťaťa a iné platné zákony a dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy.
Z tohto dôvodu sa ustanovuje nasledovný školský poriadok, ktorý vychádza zo Zákona č. 245/2008 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky 65/2015 Z.z. o stredných školách a Zákona č. 61/2015 Z.z., o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

A.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Organizácia školského roka

1. Obdobie školského vyučovania (ďalej len “vyučovanie”) sa člení na prvý polrok a druhý polrok.
2. Na našej škole sa vyučuje päť dní v týždni. V dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna sa nevyučuje.
3. Vysvedčenie sa vydáva žiakom v posledný vyučovací deň každého polroka.
4. Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné prázdniny, jarné prázdniny, veľkonočné prázdniny a letné prázdniny. Riaditeľ školy môže poskytnúť žiakom zo závažných, najmä z organizačných a z technických dôvodov v súhrne najviac päť dní voľna v školskom roku.
5. Ak dôjde k nepredvídanej udalosti, najmä k živelnej pohrome, k havarijnej situácii, k epidémii alebo k pandémii, môže riaditeľ školy po prerokovaní so zriaďovateľom školy rozhodnúť o poskytnutí ďalších dní voľna žiakom a o spôsobe náhrady vyučovania za tieto dni.

Organizácia vyučovacieho dňa

1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický a nepedagogický zamestnanec.
2. Vyučovanie na teoretickom vyučovaní začína o 710 hod a na praktickom vyučovaní o 600 hod.
2.1. Vyučovacie hodiny a prestávky na teoretickom vyučovaní:
0. vyučovacia hodina
7:10 – 7:55
prestávka 5 minút
1. vyučovacia hodina
8:00 – 8:45
prestávka 5 minút
2. vyučovacia hodina
8:50 – 9:35
prestávka 10 minút
3. vyučovacia hodina
9:45 – 10:30
prestávka 10 minút
4. vyučovacia hodina
10:40 – 11:25
prestávka 5 minút
5. vyučovacia hodina
11:30 – 12:15
prestávka 25 minút
6. vyučovacia hodina
12:40 – 13:25
prestávka 5 minút
7. vyučovacia hodina
13:30 – 14:15
prestávka 5 minút
8. vyučovacia hodina
14:20 – 15:05
2.2 Prestávky na odbornom výcviku:
3. Objekt školy – (šatne) sa pre praktické vyučovanie otvára o 6.30 hod. Do priestorov šatní je žiak povinný prísť najneskôr do 6.50, aby do začiatku odborného výcviku 7.00 bol na svojom pracovisku.
4. Žiaci svoj neskorý príchod odôvodnia u triedneho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy. V prípade, ak žiak nepredloží ospravedlnenku, je jeho omeškanie zaznamenané ako neospravedlnená absencia.
5. Žiaci, ktorí prichádzajú do školy na vyučovanie, prejdú cez osobnú vrátnicu. Na vrátnici sú žiaci povinní svoj príchod do školy, ale i odchod zo školy zaevidovať ISIC kartou a vo vestibule školy pri šatníkových skrinkách sa prezuť. Topánky (obuv) odložiť do uzamykateľnej skrinky. Prezuvkami nemôže byť obuv, ani prezuvky s čiernou, podlahu znečisťujúcou podrážkou.
6. Každý žiak, ktorý používa šatníkovú skrinku, nesie za ňu plnú zodpovednosť a po ukončení štúdia je povinný odovzdať skrinku v bezchybnom stave a vrátiť kľúč.
7. Na požiadanie službu konajúceho personálu, pedagogického a nepedagogického zamestnanca školy sú žiaci povinní preukázať sa školským preukazom žiaka – ISIC kartou.
8. Pri odchode žiakov počas vyučovania musí žiak predložiť službukonajúcemu zamestnancovi na vrátnici podpísanú platnú priepustku.
9:00 – 9:10
prestávka 10 minút
11:45 – 12:15
prestávka 30 minút

9. Cez prestávky na teoretickom vyučovaní sa
žiaci zdržiavajú na chodbách a na
praktickom vyučovaní v priestoroch vyčlenených na desiatovanie. Počas prestávok si môžu kúpiť desiatu a nealkoholické nápoje v školskom bufete alebo automate. Ak žiak príde z bufetu po skončení prestávky v priebehu hodiny je jeho omeškanie zaznamenané ako neospravedlnená absencia.
10. Doklady, potvrdenia a ostatné administratívne činnosti si žiaci vybavujú na sekretariáte školy, v čase vypísaných úradných hodín tak, aby nebol narušovaný vyučovací proces neskorým príchodom na vyučovanie.
11. Obed sa v školskej jedálni vydáva pre žiakov v čase od 11.30 hod. do 14.00 hod. Obedové prestávky žiaci majú na odbornom výcviku v čase od 11.45 hod. do 12.05 hod. a na teoretickom vyučovaní od 12.15 hod. do 12.40 hod.

B. Práva a povinnosti žiakov

1 Každý žiak má právo:
1.1 na informácie týkajúce sa jeho osoby, výchovno-vzdelávacieho programu školy a možností, ktoré pre neho škola ponúka
1.2 byť zvolený do triednej samosprávy, žiackej rady a pôsobiť v nej
1.3 prostredníctvom zvoleného zástupcu žiakov spolupodieľať sa na činnosti žiackej rady (predkladať pripomienky, podnety, návrhy, opatrenia…)
1.4 na dodržiavanie základných psychohygienických noriem (počet a dĺžka prestávok, dĺžka vyučovania v jednom celku)
1.5 na kvalitnú výučbu v každom povinnom a voliteľnom predmete v štátnom jazyku
1.6 na komunikáciu s pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami školy v duchu zásad slušnosti, humanity a tolerancie
1.7 slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme
1.8 na objektívne hodnotenie a bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede
1.9 na objektívne hodnotenie a na zdôvodnenie klasifikácie v písomných prácach a testoch v lehote 14 pracovných dní, pričom má právo do nich nahliadnuť
1.10 písomne požiadať o komisionálne skúšanie (žiaci mladší ako 18 rokov prostredníctvom zákonného zástupcu)
1.11 rozhodnúť sa pri výbere vyučovania náboženskej výchovy alebo etickej výchovy, vybrať si voliteľné predmety z ponúkaného súboru podľa možností školy a počtu prihlásených žiakov na zvolený predmet
1.12 podľa vlastného záujmu zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti (SOČ, krúžková činnosť) organizovanej školou.
1.13 bezplatne si zapožičať knihy v školskej knižnici podľa pravidiel výpožičného poriadku
1.14 odložiť si cenné veci pred vyučovacou hodinou do úschovy vyučujúcemu
1.15 na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní i práci na odbornom výcviku
1.16 na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím
1.17 na ochranu súkromia, cti a povesti
1.18 na celkovú ochranu a pomoc (napr. pred šikanovaním, vyhrážaním, vydieraním, verbálnym či fyzickým ponižovaním …)
1.19 na multikultúrne prostredie – podporovať výchovu v duchu tolerancie a vzájomnej znášanlivosti
1.20 na ochranu osobných údajov pred ich neoprávneným šírením alebo zneužívaním v škole
1.21 ak je žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, byť hodnotený a klasifikovaný s prihliadnutím na stupeň jeho postihnutia (týka sa predmetov, v ktorých sa postihnutie prejavuje); žiakovi nemožno znížiť známku zo správania a ani z iného vyučovacieho predmetu, pokiaľ sú rušivé a neadekvátne prejavy jeho správania v škole, prípadne nedostatočné učebné výsledky, dôsledkom zdravotného postihnutia
1.22 obrátiť sa na triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, vychovávateľa a následne na zástupcu riaditeľa resp. na riaditeľa školy, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv

2 K povinnostiam žiaka patrí:
2.1 osvojiť si pravidlá školského poriadku
2.2 osvojiť si vedomosti, zručnosti a získať návyky poskytované strednou školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť pre budúce povolanie
2.3 osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný
2.4 chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí
2.5 byť v škole vhodne a čisto oblečený a upravený, nevhodným spôsobom oblečenia sú športové nohavice – tepláky, (oblečenie a úprava žiaka musia byť v súlade so základnými hygienickými požiadavkami)
2.6 šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami
2.7 dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté v školskom poriadku
2.8 svojím správaním a činnosťou dbať na dobré meno školy
2.9 rešpektovať pokyny zamestnancov školy a zamestnancov v partnerských organizáciách
2.10 prezúvať sa na predmete telesná a športová výchova do vhodnej a čistej športovej obuvi
2.11 predložiť písomnú žiadosť na povolenie parkovať v areáli školy, ak žiak prichádza do školy vlastným dopravným prostriedkom

3 Žiakovi nie je dovolené:
3.1 fajčiť v priestoroch školy, pri všetkých činnostiach organizovaných školou aj mimo priestorov školy, klasické tabakové výrobky i elektronické cigarety
3.2 prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé a návykové látky, byť pod ich vplyvom, používať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou
3.3 prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie ako aj veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní
3.4 manipulovať so zariadeniami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy
3.5 znečisťovať steny a ničiť zariadenie učební, šatní a ostatných priestorov školy
3.6 používať vulgárne výrazy
3.7 mať v priebehu vyučovacej hodiny zapnutý mobilný telefón, tablet alebo iné zariadenie na prenos reprodukovanej hudby resp. každé zariadenie narušujúce vyučovací proces
3.8 robiť bez súhlasu vyučujúceho, majstra odbornej výchovy alebo zamestnanca pracoviska zvukový, obrazový alebo zvukový i obrazový záznam z priebehu vyučovania v priestoroch školy alebo z priebehu praktickej činnosti v priestoroch partnerských organizácií
3.9 urážlivými slovami, gestami znižovať dôstojnosť človeka
3.10 parkovať v areáli školy (výnimkou sú žiaci tretích a štvrtých ročníkov, ktorých študijný priemer v predošlom školskom roku bol najviac 1,5)
3.11 používať bezdôvodne núdzové východy resp. iné vchody a východy školy

C. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov školy a rodičov

1 Pedagogickí zamestnanci školy majú právo:
1.1 vyžadovať od žiakov, že budú rešpektovať pravidlá školského poriadku
1.2 na podporu od rodičov pri výchove a vzdelávaní ich detí
1.3 na priaznivé podmienky pre svoju prácu
1.4 tvorivo inovovať vyučovací proces
1.5 na nedotknuteľnosť osoby
1.6 na zachovanie ľudskej dôstojnosti, cti a povesti
1.7 na ochranu zdravia
1.8 na informácie týkajúce sa žiakov a chodu školy
1.9 na názor, slobodu prejavu, myslenia, svedomia
1.10 požiadať o vykonanie komisionálnej skúšky v súlade s metodickým pokynom MŠ SR vydaným pod č. 21/2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl

2 K povinnostiam pedagogických zamestnancov školy patrí:
2.1 zaručiť kvalitu vzdelávania vo svojom odbore
2.2 na začiatku klasifikačného obdobia zverejniť požiadavky na žiaka v súvislosti s jeho následnou klasifikáciou
2.3 oznámiť výsledok každej klasifikácie a hodnotenia, všetky známky zapisovať do klasifikačného hárku a elektronickej žiackej knižky
2.4 vyučovať podľa platných učebných osnov a schválených časovo – tematických plánov
2.5 vypočuť si otázky žiakov, ich názory (kladenie otázok nemôže svojím rozsahom obmedzovať právo ostatných žiakov na vzdelanie)
2.6 rešpektovať (antidiskriminačný zákon) ustanovenia zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2.7 využiť triednické hodiny na riešenie aktuálnych problémov triedy
2.8 rešpektovať slobodu prejavu žiakov s výnimkou prejavov, ktoré by vyzývali k rasovej, národnostnej, či inej forme neznášanlivosti
2.9 vytvárať priaznivú atmosféru pre výchovu a vzdelávanie
2.10 spolupracovať s rodičmi
2.11 neodkladne vyhotoviť záznam o školskom úraze

Práva a povinnosti rodičov

1 Rodičia majú právo:
1.1 aby ich deti boli vzdelávané bez diskriminácie
1.2 sledovať rozvoj školy a jej orientáciu a vyjadrovať svoj názor prostredníctvom zástupcov rodičov v Rade školy
1.3 získavať na konzultačných hodinách pre rodičov informácie o prospechu a správaní svojho dieťaťa na teoretickom vyučovaní i odbornom výcviku
1.4 na prístup k dokumentom vydaným školou, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú ich detí
1.5 poznať účel, na ktorý sa využili ich finančné prostriedky darované škole
1.6 požiadať o vykonanie komisionálne skúšky v súlade s platnou legislatívou

2 K povinnostiam rodičov patrí:
2.1 poznať školský poriadok, viesť svoje deti k jeho dodržiavaniu
2.2 dodržiavať v plnom rozsahu podmienky, ktoré sa týkajú školy stanovené všetkými legislatívnymi normami
2.3 neodkladne t.j. najneskôr do 24 hodín oznámiť škole dôvod neprítomnosti žiaka a dokladovať dôvod neprítomnosti svojho dieťaťa v deň jeho nástupu do školy
2.4 zaujímať sa o prospech a správanie svojho dieťaťa
2.5 informovať triedneho učiteľa o zdravotnom stave dieťaťa, zvlášť ak si situácia vyžaduje osobitnú starostlivosť
2.6 prevziať zodpovednosť za škody, ktoré spôsobí jeho dieťa na majetku školy a spolužiakov
2.7 byť partnermi školy
2.8 viesť deti k tomu, aby rešpektovali iných ľudí a ich presvedčenie
2.9 nenarušovať súkromie zamestnancov školy
2.10 spolupracovať s pedagogickými zamestnancami školy podľa platných zákonov a dokumentov.

D. Výchovné opatrenia
Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

POCHVALY A INÉ OCENENIA
1 Pochvala triednym učiteľom:
1.1 za študijné výsledky (celkový prospech 1,5 – 2,0) a za zručnosť na odbornom výcviku
1.2 za najviac 10 ospravedlnených vymeškaných hodín podľa individuálneho posúdenia triedneho učiteľa alebo majstra /trénera/ na OVY
1.3 za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností (za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, dlhodobú svedomitú prácu, výrazne prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu v triede
Pochvala je udelená podľa individuálneho posúdenia triednym učiteľom.

2 Pochvala riaditeľom školy:
2.1 za študijné výsledky (celkový prospech 1,0 – 1,5) a za zručnosť na odbornom výcviku
2.2 za vzornú dochádzku (0 – 5 vymeškaných ospravedlnených hodín) prospievajúcich žiakov podľa individuálneho posúdenia triedneho učiteľa alebo majstra /trénera/ na OVY
2.3 za úspešnú reprezentáciu školy
2.4 za nezištnú pomoc, záslužný alebo statočný čin, výrazne prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu v škole
Pochvala je navrhnutá podľa individuálneho posúdenia triednym učiteľom.

3 Vecná odmena na konci šk. roka:
3.1 za najlepšie študijné výsledky na celej škole
3.2 za najlepšie študijné výsledky v ročníku
3.3 za najlepšie študijné výsledky v triede
3.4 za úspešnú reprezentáciu školy vo vedomostných a športových súťažiach v rámci mesta, kraja, SR

OPATRENIA NA POSILNENIE DISCIPLÍNY:
4 Napomenutie triednym učiteľom, pokarhanie triednym učiteľom: za jednorazové porušenie školského poriadku
4.1 zápis v triednej knihe alebo ústna sťažnosť pedagógov a ostatných zamestnancov školy prednesená na pedagogickej rade
4.2 za rušenie vyučovania zapnutým telefónom alebo zariadením na prenos reprodukovanej hudby
4.3 nesplnenie povinností týždenníkov
4.4 iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom alebo MOV, alebo na návrh nepedagogického zamestnanca školy
4.5 za opakované neskoré príchody na vyučovanie, za menej ako 6 neospravedlnených hodín
4.6 za najviac 3 zápisy v triednej knihe o nevhodnom správaní na teoretickom alebo praktickom vyučovaní
4.7 za opakované alebo úmyselné nepoužívanie ISIC karty pri evidencii dochádzky

5 Pokarhanie riaditeľom školy:
5.1 za 6 – 12 hodín neospravedlnenej absencie
5.2 za neslušné správanie
5.3 za poškodenie dobrého mena školy
5.4 za opustenie budovy školy v priebehu vyučovania bez súhlasu učiteľa alebo MOV
5.5 za prichádzanie do budovy školy a vychádzanie z budovy inými vchodmi ako hlavným alebo vchodom k tomu určeným
5.6 za opakujúce sa priestupky po napomenutí alebo pokarhaní triednym učiteľom alebo majstrom odborného výcviku (majstrom odbornej praxe)
5.7 za urážku dôstojnosti človeka výrokom, gestom alebo neslušným výrazom
5.8 za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia
5.9 za najviac 5 zápisov v triednej knihe o nevhodnom správaní na teoretickom alebo praktickom vyučovaní

6 Podmienečné vylúčenie zo školy:
6.1 za školské podvádzanie (napr. predloženie falošnej ospravedlnenky, elektronické podvádzanie, predstavenie sa pod iným menom, atď.)
6.2 za 21 – 40 hodín neospravedlnenej absencie
6.3 za prinášanie vecí ohrozujúcich život a zdravie žiakov a učiteľov do školy alebo na činnosti organizované školou
6.4 za fajčenie, používanie alkoholických nápojov a iných druhov návykových látok v školských priestoroch a na školských akciách
6.5 za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy
6.6 za krádež
6.7 za úmyselné ublíženie inej osobe (fyzické alebo slovné)
6.8 za riešenie konfliktov fyzickým napadnutím (bitkou)
6.9 za vandalizmus
6.10 za prejavy rasovej neznášanlivosti
6.11 za viac ako 5 zápisov alebo viac ako 3 zápisy toho istého druhu v triednej knihe o nevhodnom správaní na teoretickom alebo praktickom vyučovaní
6.12 za neslušné správanie voči študentom a zamestnancom školy
S týmto opatrením súvisí zníženie známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na tretí stupeň (menej uspokojivé).

7 Vylúčenie zo školy:
7.1 za viac ako 40 hodín neospravedlnenej absencie, podľa odsúhlasenia pedagogickou radou
7.2 za porušenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy
7.3 za šikanovanie a vydieranie
7.4 za príchod do školy alebo na pracovisko pod vplyvom alkoholu, drog a iných návykových látok
7.5 za zvlášť hrubé, vulgárne správanie, vyhrážanie sa, slovný alebo fyzický útok voči pracovníkom školy a zamestnancom na pracoviskách, kde žiaci vykonávajú odborný výcvik alebo odbornú prax
S týmto opatrením súvisí zníženie známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na štvrtý stupeň (neuspokojivé).
Podmienečné vylúčenie a vylúčenie možno uložiť žiakovi len vtedy, ak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky. 1)
Pokiaľ žiak uskutočnil čin, pre ktorý je dôvod vylúčiť ho zo štúdia a neukončil ešte povinnú školskú dochádzku, bude vykonaný pohovor so zákonným zástupcom žiaka.

8 Znížené známky zo správania:
8.1 druhý stupeň – uspokojivé za 13 – 20 hodín neospravedlnenej absencie
8.2 tretí stupeň – menej uspokojivé za 21 – 40 hodín neospravedlnenej absencie, zároveň súvisí s opatrením A.6. bod 6
8.3 štvrtý stupeň – neuspokojivé za viac ako 40 hodín neospravedlnenej absencie, zároveň súvisí s opatrením A.6. bod 7
1) § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

E. ZÁSADY SPRÁVANIA ŽIAKOV
A. Oslovenie a pozdravy
1. Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy.
2. Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku a na konci hodiny tak, že vstanú. Ak príde do triedy iný vyučujúci, alebo iná dospelá osoba žiaci ho pozdravia tak, že vstanú. Pri ich odchode sa žiaci tak isto postavia. Sadajú si na pokyn vyučujúceho.
3. Na hodinách telesnej a športovej výchovy, technického kreslenia, výpočtovej techniky, pri písaní kontrolných prác, na praktickom vyučovaní a na pokyn vyučujúceho žiaci nezdravia.
4. Žiaci oslovujú pedagogických aj nepedagogických pracovníkov školy slovom pani alebo pán a príslušným názvom funkcie (napr. riaditeľ, zástupca, učiteľ, majster, pokladníčka, upratovačka a pod.).

B. Správanie žiakov na vyučovaní
1. Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými a školskými potrebami, ktoré potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodine má pripravené na lavici. Ostatné veci má uložené v taške.
2. Žiak má jedlo a nápoje počas vyučovacej hodiny v lavici alebo v taške. Počas vyučovacej hodiny nepije a nekonzumuje jedlo.
3. Žiak nosí do školy iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie. Nenosí do školy veci drahé, a také, ktoré by narúšali akýmkoľvek spôsobom pozornosť spolužiakov, prípadne by mohli narušiť priebeh vyučovania – (napr. zbrane, ich atrapy, výbušniny, zábavnú pyrotechniku, zapaľovače, nevhodnú literatúru, zvieratá, hracie karty, atď.). Pri ich odcudzení alebo strate škola nezodpovedá za vzniknutú škodu.
4. Prenosný počítač, tablet, bicykel, prilbu na bicykel alebo motocykel, skateboard, drahé hodinky, šperky, väčšiu sumu peňazí, či mobilný telefón nosia žiaci do školy na vlastnú zodpovednosť. Škola za ich poškodenie alebo stratu nenesie zodpovednosť.
5. Na hodinách praktického vyučovania sa žiaci riadia prevádzkovým poriadkom, na hodinách v laboratóriách a v špeciálnych učebniach sa žiaci riadia laboratórnym poriadkom a na hodinách telesnej a športovej výchovy sa žiaci riadia pokynmi vyučujúcich.
6. Miesto určené v zasadacom poriadku môže žiak meniť len so súhlasom triedneho učiteľa.
7. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa pred začiatkom hodiny a uvedie dôvod nepripravenosti. Ospravedlnenie vyučujúci môže akceptovať po zvážení závažnosti dôvodu, počas hodiny vyučujúci už ospravedlnenie neakceptuje.
8. Manipulovať s oblokmi, závesmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnou technikou môžu žiaci len so súhlasom pedagóga. Pri poškodení akéhokoľvek zariadenia škodu hradí rodič, resp. zákonný zástupca nezodpovedného žiaka a ak sa nezistí vinník, škodu uhradí kolektív triedy.

9. Žiak môže opustiť triedu alebo určené
pracovné miesto len so súhlasom
vyučujúceho.
10. Pred opustením triedy po ukončení vyučovania každý žiak urobí v svojom okolí poriadok, stoličku uloží na lavicu a vyčistí lavicu. Odpadky hodí do koša.

C. Správanie žiakov cez prestávky
1. Cez prestávku je žiak na chodbách školy. Správa sa pokojne. Nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním, nebije sa, nebehá po chodbe, neničí školské zariadenie, nekričí, nevykláňa sa z okien, ani z nich nevyhadzuje odpadky.
2. Počas prestávok môže žiak navštíviť školský bufet s podmienkou, že bude včas na vyučovacej hodine.
3. Počas prestávok môže žiak opustiť budovu školy len v odôvodnených prípadoch s písomným povolením triedneho učiteľa alebo majstra OV. Počas ich neprítomnosti s písomným povolením zastupujúceho učiteľa alebo majstra OV. Písomné povolenie odovzdá žiak službukonajúcemu pracovníkovi na vrátnici.
4. Žiak sa zdržiava na toaletách zásadne iba za účelom na to určeným.
5. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiaci v tichosti očakávajú príchod vyučujúceho. Ak sa vyučujúci v priebehu 10 minút nedostaví na vyučovanie, oznámi to týždenník príslušnému zástupcovi riaditeľa školy, resp. hlavnému majstrovi odbornej výchovy.

D. Odchod žiakov zo školy
1. Týždenníci skontrolujú čistotu celej triedy. Očistia tabuľu, zatvoria okná, skontrolujú, či sú uzavreté vodovodné kohútiky a zhasnuté svetlá.
2. Na pokyn učiteľa, (majstra odbornej výchovy) opustia žiaci triedu (pracovisko), pod jeho dohľadom opustia budovu školy. Na osobnej vrátnici si povinne zaevidujú kartou ISIC odchod zo školy.
3. Žiak sa po skončení vyučovania bezdôvodne nezdržiava v priestoroch školy

E. Dochádzka žiakov do školy
1. Žiak dochádza do školy na vyučovanie a podujatia školy načas. Účasť na vyučovaní voliteľných predmetov pre prihlásených žiakov je povinná počas celého školského roku.
2. Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať len pre chorobu, vážnu udalosť v rodine a nepredvídané príčiny. Zúčastňovať sa na rekreačnom pobyte doma alebo v zahraničí mimo prázdnin môže žiak iba v ojedinelých prípadoch s predchádzajúcim odsúhlasením žiadosti žiaka resp. zákonného zástupcu riaditeľom školy.
3. Ak žiak musí vymeškať vyučovanie pre vopred známy dôvod vopred predloží písomnú žiadosť žiak, resp. zákonný zástupca, v ktorej si vyžiada uvoľnenie. Súhlas na uvoľnenie udelí:
3.1 z jednej vyučovacej hodiny triedny učiteľ a zároveň príslušný vyučujúci
3.2 z jedného vyučovacieho dňa triedny učiteľ, majster OV alebo zástupca riaditeľa školy
3.3 z viac ako jedného dňa riaditeľ školy alebo zástupca riaditeľa školy daného úseku

4. Ak sa žiak nezúčastní teoretického alebo praktického vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je povinný on (ak dovŕšil 18 rokov) alebo jeho zákonný zástupca (u mladších ako 18 rokov) neodkladne /najneskôr do 24 hodín/ oznámiť triednemu učiteľovi alebo majstrovi odborného výcviku (odbornej praxe) dôvod neúčasti.
5. Pri návrate na vyučovanie je každý žiak povinný v deň nástupu do školy resp. na pracovisko predložiť triednemu učiteľovi alebo majstrovi OV hodnoverný doklad podpísaný zákonným zástupcom. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 3 vyučovacie dni, predloží žiak
potvrdenie lekára. Dodatočne predložené potvrdenie triedny učiteľ alebo majster OV nemusí akceptovať.
6. Ak sa krátkodobá neprítomnosť žiaka (do 3 dní) opakuje častejšie, môže vedenie školy na podnet triedneho učiteľa alebo majstra OV vyžadovať potvrdenie od lekára aj za kratšie obdobie.
7. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiak postihnutý opatreniami na posilnenie disciplíny v zmysle tohto poriadku.
8. Ak má žiak dlhodobé zdravotné problémy alebo iné závažné problémy, pre ktoré sa nemôže zúčastňovať na vyučovacom procese a splnil povinnú školskú dochádzku, môže prostredníctvom zákonného zástupcu požiadať o prerušenie štúdia. Po uplynutí času prerušenia štúdia, žiak pokračuje v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené. Ak bolo štúdium prerušené po ukončení ročníka, nastúpi žiak po uplynutí času prerušenia štúdia do nasledujúceho ročníka.
9. Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi školy. Ak žiak nie je plnoletý, urobí tak jeho zákonný zástupca.

F. Hodnotenie a klasifikácia žiakov
Hodnotenie a klasifikáciu žiakov našej školy upravuje Metodický pokyn č. 21/2011 z 1. mája 2011, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

G. Náplň práce týždenníkov
Týždenníci sú dvaja a ich mená zapíše do triednej knihy triedny učiteľ. Ich povinnosti sú tieto:
1. Pred vyučovaním pripraviť triedu a pomôcky.
2. Hlásiť neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny.
3. Podľa pokynov vyučujúceho prinášať a odnášať učebné pomôcky.
4. Starať sa o čistotu tabule a dohliadnuť na poriadok v triede po skončení vyučovacej hodiny.
5. Hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára v triede.
6. Postarať sa o vetranie v triede.
7. Po poslednej vyučovacej hodine spolu s vyučujúcim dozrieť na to, aby učebňa zostala v primeranom poriadku (utretá tabuľa, zhasnuté svetlá, pozbierané papiere, stoličky vyložené na laviciach, zatvorené okná a vodovodné kohútiky).

 

H. Komisionálne skúšky, opakovanie ročníka
1. Žiak bude klasifikovaný na základe výsledkov komisionálnej skúšky, ak
1.1 vykonáva rozdielovú skúšku
1.2 je skúšaný v náhradnom termíne pri absencii žiaka 30 a viac percent z daného vyučovacieho predmetu
1.3 má on alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch prvého a druhého polroka a do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiada riaditeľa školy o preskúšanie, ak príslušný predmet vyučuje riaditeľ, môže žiak alebo zákonný zástupca žiaka požiadať orgán miestnej štátnej správy v školstve
1.4 sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy
1.5 vykonáva opravné skúšky
1.6 vykonáva skúšky podľa individuálneho študijného plánu
1.7 bol oslobodený od povinnosti dochádzať do školy
1.8 vykonáva skúšky pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky
1.9 vykonáva skúšky pri individuálnom vzdelávaní
1.10 školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne preskúšanie.
Výsledok komisionálnej skúšky, ktorý vyhlási predseda komisie v deň konania skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.2. Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, komisionálnu skúšku nevykonáva. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, štvrťročne predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti so žiakom, na základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná hodnotenie a klasifikácia prospechu žiaka. Písomná správa o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti obsahuje:
2.1 údaje identifikujúce žiaka
2.2 údaje výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka
2.3 návrh hodnotenia a klasifikácie žiaka.
3. Žiak, ktorého prospech je nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku alebo ktorý má na konci druhého polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov sa klasifikuje na základe výsledkov opravnej skúšky.
4. Žiak môže byť klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky, ktorú vykoná na základe odsúhlasenej žiadosti, ktorú predložil on, resp. jeho zákonný zástupca.
5. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní sa sám alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu najneskôr v deň konania skúšky sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať komisionálnu skúšku stupňom prospechu nedostatočný.
6. Ak žiak neprospel alebo nezložil úspešne komisionálnu skúšku z predmetu, prípadne ak neprospel z viac ako dvoch predmetov, môže mu riaditeľ školy na jeho žiadosť (alebo zákonného zástupcu) povoliť opakovať ročník.
7. Termíny komisionálnych skúšok navrhuje skúšajúci učiteľ, odporúča zástupca riaditeľa a schvaľuje riaditeľ školy. Žiakovi je termín oznámený listovou zásielkou.

I. Individuálny učebný plán, štúdium v zahraničí
1. Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže na žiadosť zákonného zástupcu žiaka alebo na základe žiadosti plnoletého žiaka povoliť riaditeľ školy. 2)
2. Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže riaditeľ školy povoliť žiakovi s nadaním alebo podľa závažných dôvodov.
3. Súčasne s povolením vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu riaditeľ školy stanovuje na návrh ZRTV a ZRPV podmienky a organizáciu vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu, ktoré sú v súlade so schváleným školským vzdelávacím programom a sú záväzné pre obe strany.
4. Riaditeľ školy môže po posúdení učebných plánov a po prerokovaní v pedagogickej rade povoliť žiakovi absolvovať časť štúdia na obdobnej škole v zahraničí. Štúdium v zahraničí môže povoliť aj opakovane, ale vždy len po úspešnom ukončení ročníka. V prípade potreby uloží žiakovi povinnosť vykonať skúšky najviac z troch predmetov, pričom rozdielová skúška z vyučovacieho jazyka je povinná. 3)

Správanie žiakov mimo školy
1. Každý žiak je aj mimo vyučovania a v čase prázdnin žiakom školy. Správa sa podľa zásad slušného správania.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1. Zmeny a doplnky školského poriadku schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní vo vedení školy a na pedagogickej rade.
2. Školský poriadok je prístupný na všetkých úsekoch školy a web stránke školy.
3. Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 21. októbra 2019.
4. Nadobudnutím účinnosti tohto školského poriadku sa ruší platnosť školského poriadku z 8. januára 2019.

PhDr. Ľubomír Kyseľ
riaditeľ školy