Školský psychológ

Mgr. Zuzana Hrdinová

Konzultačné hodiny
PO – PIA: 8:00 – 16:00 hod.

Telefonický kontakt
+421 947 925 829

E-mail
zuzana.hrdinova@sosaba.sk

Náplň práce školského psychológa

a) vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v našej škole,

b) poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania žiakom, zákonným zástupcom, inkluzívnemu tímu školy, pedagogickým zamestnancom,

c) uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,

d) zabezpečuje komplexný poradenský servis metodickú činnosť pre pedagogických zamestnancov školy

– informačnú a poradenskú činnosť pre pedagogických zamestnancov, rodičov a žiakov

– diagnostickú činnosť pre žiakov,

e) aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti školy,

f) zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1. ročníkov a metodicky usmerňuje prípadné nedostatky, upozorňuje na integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie.