Ako sa k nám prihlásiť

Vyber si odbor

Vyber si zamestnávateľa

Vyplň online žiadosť do marca 2024

Podaj prihlášku do marca 2024

Absolvuj pohovor u zamestnávateľa

Sprav prijímačky

Si jedným z nás

Vyber si odbor

Vyber si zamestnávateľa

Vyplň žiadosť

Pohovor u zamestnávateľa

Podaj prihlášku

Sprav prijímačky

Si jedným z nás

Odbory
v duálnom vzdelávaní

 1. Vyplň online žiadosť o duálne vzdelávanie v Duálnej akadémii do 29. februára 2024. Spolu so žiadosťou o duálne vzdelávanie nezabudni podať aj prihlášku na strednú školu – do 20.3.2024 prostredníctvom EduPage alebo ju v papierovej forme zašli na adresu našej školy:

  J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava

 2. Po vyplnení žiadosti ťa bude kontaktovať tebou vybraný zamestnávateľ a pozve ťa na výberové konanie u zamestnávateľa. Termín a formu výberového konania určí samotný zamestnávateľ. Po úspešnom absolvovaní konania ti vydá Potvrdenie o zaradení do systému duálneho vzdelávania. Toto potvrdenie stačí zaslať elektronicky na: skola@dualnaakademia.sk
 3. Prijímacie skúšky sa budú konať v máji 2024. 

  ❗ Nezabudnite, že pre správne prihlásenie je potrebné nám poslať aj žiadosť aj prihlášku na strednú školu.

Viac sa dozviete v našom inštruktážnom videu:

Odbory
v neduálnom vzdelávaní

 1. Stačí podať prihlášku do 20. marca 2024 cez tvoju základnú školu na našu Súkromnú strednú odbornú školu automobilovú Duálnu akadémiu. Online žiadosť sa pri neduálnych odboroch nevypĺňa!
 2. Bez prijímacích skúšok
 

Praktické vyučovanie v neduálnych odboroch:

V 1. ročníku praxuješ priamo u zamestnávateľa alebo v školských dielňach. V 2. a 3. ročníku výlučne u zamestnávateľa (firma, servis…). Prax si zabezpečuješ buď sám (možnosť aj v mieste bydliska) alebo ti ju zabezpečí škola. Ak sa po skončení štúdia rozhodneš študovať ďalej, môžeš u nás absolvovať 2-ročné nadstavbové štúdium s maturitou.

Technické lýceum - Bilingválne štúdium (anglický jazyk)

1. Stačí podať prihlášku do 20. marca 2024 cez tvoju základnú školu na našu Súkromnú strednú odbornú školu automobilovú Duálnu akadémiu. Online žiadosť sa pri technickom lýceu nevypĺňa.

2. Papierovú prihlášku nájdete tu: 

Vyplnenú ju zašlite na túto adresu:
Duálna Akadémia, J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava

3. Prijímacie skúšky sa budú konať v apríli-máji 2024.

*Spustenie Technického lýcea – bilingválne štúdium v školskom roku 2024/2025 podlieha schváleniu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

Môžeš si podať prihlášku na dva rôzne odbory na našej škole.

Prihlášku môžu uchádzači podať najneskôr v 2 termínoch:

máj 2024 – platí pre absolventov stredných škôl
júl 2024 –   uchádzači, ktorí z opodstatnených dôvodov nestihli 1. termín podania prihlášok, resp. ktorých neprijali na vysokú školu

Vyplň prihlášku

Dĺžka štúdia:            2 roky
Možnosť získať:       maturitu (úplné stredné odborné vzdelanie)

Nadstavbové diaľkové štúdium bude organizované v popoludňajších hodinách spravidla raz týždenne (utorok) v rozsahu šesť až sedem konzultačných hodín. Uchádzačom garantujeme kolegiálny, ústretový a priateľský prístup zo strany učiteľov i majstrov odbornej výchovy.

 Nadstavbové štúdium je určené pre úspešných absolventov nasledovných 3-ročných učebných odborov:

pre Predaj a servis –   zoznam odborov

pre Strojárstvo –          zoznam odborov

pre Elektrotechika –   zoznam odborov

Doklady potrebné na zaradenie do prijímacieho konania:

 • žiadosť o prijatie na štúdium
 • prihláška na štúdium (stiahnuť)
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (na prihláške)
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní: overené kópie výučného listu a vysvedčenia o záverečnej skúške

Štúdium je spoplatnené príspevkom do n. f. Rozvoj vo výške 150,- €  za 1 polrok (na celý školský rok 300,- € )

Potrebujete
poradiť?

Mária Šidlovská