Naša škola

Cieľom školy je za pomoci duálneho vzdelávania vychovať zo svojich študentov nadaných pracovníkov pre moderný priemysel.

Praktické vyučovanie prebieha v moderne vybavenom tréningovom centre Duálnej akadémie a priamo u vybraného zamestnávateľa, kde študenti pracujú s najnovšími technológiami.

Po ukončení štvorročného štúdia získate maturitné vysvedčenie, výučný list a medzinárodne platný certifikát odbornej spôsobilosti vydaný Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou.

História školy
a dôležité momenty

2024
Školský rok 2024/2025

Technické lýceum – bilingválne štúdium (3918 M 03)

V školskom roku 2024/2025 sme rozbehli pilotný ročník bilingválneho technického lýcea v anglickom jazyku so zameraním na obnoviteľné zdroje energie. Cieľom je získavanie technickej a jazykovej kvalifikácie, ktorá žiakom umožní uplatniť sa na domácom i zahraničnom pracovnom trhu a zároveň ich pripraví na vysokoškolské štúdium technického smeru.

2023
Školský rok 2023/2024

V školskom roku 2023/2024 má škola 353 žiakov v 25 triedach s teoretickým vyučovaním v objekte na Jána Jonáša 5 a praktickým vyučovaním v objekte na Jána Jonáša 5 a na pracoviskách partnerských organizácií.

2022
Školský rok 2022/2023

V systéme duálneho vzdelávania otvárame v školskom roku 2023/2024 nové odbory: 2697 K mechanik elektrotechnik elektrotechnik - silnoprúdová technika a 2697 K mechanik elektrotechnik - chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá

2021
Školský rok 2021/2022

V školskom roku 2021/2022 má škola 354 žiakov (346 chlapcov, 8 dievčat) v 17 triedach s teoretickým vyučovaním v objekte na Jána Jonáša 5 a praktickým vyučovaním v objekte na Jána Jonáša 5 a na pracoviskách partnerských organizácií

2020
September

Otvorili sme v systéme duálneho vzdelávania učebný odbor 2487 H autoopravár 01 mechanik

2019
September

Otvorili sme šiesty študijný odbor v systéme duálneho vzdelávania 2697 K mechanik elektrotechnik - odborný informatik 

2018
December

Stali sme sa Podnikovou školou - schválilo MŠVVaŠ SR

2017
September

K 4 študijným odborom v systéme duálneho vzdelávania pribudol piaty – ŠO 2495 K autotronik

2016
September
Vznikla Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia. Začali sme s duálnym vzdelávaním v 1. ročníku v 4 študijných odboroch – 2411 K mechanik nastavovač, 2413 K mechanik strojov a zariadení, 2679 K mechanik mechatronik a 2697 K mechanik elektrotechnik – automatizačná technikaZriaďovateľ školy je od 1.9.2016 – Duálna akadémia, z.z.p.o.
2016
August

Súčasťou školy bol do 31.8.2016 Školský internát na Saratovskej ulici v Bratislave – Dúbravke

2015
December

Vznik Centra odborného vzdelávania a prípravy

2015
September

Podpísali sme Deklaráciu o užšej spolupráci s VW Slovakia, a. s.

Začíname s modulovým vyučovaním v 1. ročníku UO 2487 H autoopravár

2009
Január

Škola nesie názov Stredná odborná škola automobilová

2008
Január

K škole bolo pričlenené pracovisko SOU energetické, Záhorská Bystrica

2004
Október

Bolo otvorené Pilotné centrum pre odborné vzdelávanie a prípravu kvalifikovaných pracovníkov pre predaj a servis motorových vozidiel

2003
September

Prebehli rokovania s partnermi o možnostiach hlbšej spolupráce pri nábore žiakov pre štúdium na našej škole, vybavenosti školy modernými didaktickými pomôckami a školení pedagogického zboru s cieľom zabezpečiť kontinuitu medzi novými poznatkami v automobilovom priemysle a učebnými osnovami pre jednotlivé učebné odbory v oblasti autoopravárenstva

2003
September

S výučbou podľa novo koncipovaných ZPD sme začali 1.9.2003

2003
Máj

Predložili sme projekt transformácie školy na Pilotné centrum pre odborné vzdelávanie a prípravu kvalifikovaných pracovníkov pre predaj a servis motorových vozidiel, ktorý bol schválený v máji 2003

K naplneniu cieľov vytýčených v projekte prebehla intenzívna prestavba a vybudovanie nových odborných učební

1991
Jún

SOUs je odčlenené delimitáciou od materského podniku a stáva sa samostatným právnym subjektom

1988
September

Škola má nové sídlo – ul. Jána Jonáša 5, Bratislava

1984
September

Kladenie základného kameňa SOUs – v blízkosti materského podniku v Devínskej Novej Vsi

1979
November

V šk. roku 1979/80 odbor školstva hl. mesta pridelil učilišťu budovu bývalej ekonomickej školy na Mlynských Luhoch – tu sa začala výučba 5.11.1979

1979
September

Rozšírenie vyučovania o 4-ročný študijný odbor – mechanik nastavovač pre obrábacie stroje a linky, následne vznik Stredného odborného učilišťa strojárskeho. Do roku 1979 boli na našej škole len dvojročné a trojročné učebné odbory (spolu 8)

1977
September

Vyučovanie začalo v septembri 1977 v budove ZDŠ Spojov v Lamači.

Naša škola mala pôvodný názov Odborné učilište pri n. p. Bratislavské automobilové závody

Praktická výučba bola rozmiestnená na viacerých učňovských pracoviskách v Bratislave ( AZNP BAZ, TATRA, Meopta, Mototechna a Kovospracujúci podnik)