Verejné
obstarávania

Zistite viac o verejnom obstarávaní 

Duálnej akadémie.

› Dňa 7.12.2021 Duálna akadémia, z.z.p.o. so sídlom Jána Jonáša 6179/5, 84108 Bratislava pozýva na účasť vo verejnom obstarávaní na nižšie špecifikovaný predmet zákazky.

›Dňa 12.11.2021 bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk – vybavenie serverovne v rámci projektu Modernizácia traktu praktického vyučovania SSOŠA DA.

› Dňa 08.07.2021 bola zverejnená Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Moderná automobilová stredná škola – IKT, vybavenie, fotoaparát“Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 16.07.2021 do 15:00 hod.

› Dňa 16.12.2020 bola vyhlásená zákazka s nízkou hodnotou „Moderná automobilová stredná škola“, oslovením vybraných záujemcov. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 28.12.2020 do 09.00 hod.