Prijímacie skúšky

Stredná odborná škola Duálna akadémia automobilová v Bratislave má otvorené dvere pre všetkých, ktorých lákajú moderné technológie, robotizácia a digitalizácia. Vďaka duálnemu vzdelávaniu dokážu naši študenti overiť svoje teoretické znalosti
priamo v praxi. Praktické vyučovanie tvorí až 70% a prebieha v tréningovej hale Duálnej akadémie a priamo u zamestnávateľa, 
kde sa žiaci učia pracovať s tými najmodernejšími technológiami.

Podmienky prijímacieho konania

Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka študijných a učebného odboru pre šk. rok 2022/2023

Absolvuj prípravný kurz na prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a matematiky

Termíny

Prijímacie skúšky sa budú konať:

  • I. kolo – 1. termín:                            2. máj 2022 (pondelok)

                        2. termín:                            9. máj 2022 (pondelok)

 
 
Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené slovo „absolvoval/a“, nahradíme toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.
 
 
V školskom  roku 2022/2023 otvárame:
4-ročné študijné odbory končiace maturitnou skúškou
 

   

  

2411 K mechanik nastavovač

 

 

2413 K mechanik strojov a zariadení

 

2495 K autotronik

 

2679 K mechanik mechatronik

 

2697 K mechanik elektrotechnik (automatizačná technika)

 

2697 K mechanik elektrotechnik (odborný informatik)

 

 
V školskom  roku 2022/2023 otvárame:
3-ročný učebný odbor končiaci záverečnou skúškou
  
  

2487 H autoopravár 01 mechanik