Dokumenty

Podmienky prijímacieho konania v šk. roku 2024/2025
Ako postupovať pri začlenení žiaka so ŠVVP
Harmonogram teoretickej a praktickej časti ZS
Organizačné pokyny k ZS
Témy na teoretickú a praktickú časť ZS

Tlačivá

Vzor odvolania voči neprijatiu na strednú školu

Žiadosť o komisionálnu skúšku


Žiadosť o integráciu na SŠ


Žiadosť o úpravu maturitnej skúšky


Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium

Zdravotná spôsobilosť

ŠKVP

ŠkVP sú k dispozícii k nahliadnutiu na sekretariáte školy.