Dokumenty

Podmienky prijímacieho konania v šk. roku 2024/2025 (Ostatné študijné odbory)
Odporučenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy
Prihláška na pomaturitné a nadstavbové štúdium na strednej škole
Zoznam odborov, ktoré vyžadujú zdravotnú spôsobilosť
Školská integrácia žiakov so ŠVVP

Žiadostí

Žiadosť o integráciu na SŠ


Žiadosť o komisionálnu skúšku


Žiadosť o uvoľnenie z praktického vyučovania

Žiadosť o uvolnenie z vyučovania
Žiadosť o úpravu maturitnej skúšky


Zápis do 1. ročníka

Čestné vyhlásenie
Dotazník uchádzača
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Súhlas dotknutej osoby
Informovaný súhlas - školský psychológ
Odvolanie voči neprijatiu na SŠ
Potvrdenie o nenastúpení žiaka
Zdravotná spôsobilosť žiaka
Žiadosť o integráciu žiaka
Všetky dokumenty

ŠKVP

ŠkVP sú k dispozícii k nahliadnutiu na sekretariáte školy.