Dokumenty

Hodnotenie žiakov


Zákon 209/2018


Zákon 138/2019


Verejné obstarávania

Školský poriadok

Tlačivá

Manuál: Zamestnávateľ, SOŠ/zriaďovateľ školy
Návrh na vzdelávanie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Vzor odvolania voči neprijatiu na strednú školu

Žiadosť o komisionálnu skúšku


Žiadosť o uvoľnenie z praktického vyučovania