Dokumenty

Podmienky prijímacieho konania v šk. roku 2023/2024
Ako postupovať pri začlenení žiaka so ŠVVP

Tlačivá

Vzor odvolania voči neprijatiu na strednú školu

Žiadosť o komisionálnu skúšku


Žiadosť o integráciu na SŠ


Žiadosť o úpravu maturitnej skúšky


Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium

Zdravotná spôsobilosť

ŠKVP