Rada školy

Nový predseda Rady školy je Ing. Martin Žitný

Rada školy bola zriadená dňa 13.12.2021 s funkčným období do 13.12.2025.

13.12. 2021 bola doručená zápisnica z tejto schôdze zriaďovateľovi.

Prvé zasadanie rady sa konalo dňa 20.12.2021 s programom schválenia štatútu rady školy.

Na základe výzvy Duálnej akadémie, z.z.p.o., zriaďovateľa Súkromnej strednej odbornej školy Duálnej akadémie, v termíne od 15.10.2021 do 15.11.2021 prebehli voľby členov do Rady školy. Nové zloženie Rady školy je nasledovné:

Ing. Martin Žitný – Predseda – Zvolený člen za pedagogických zamestnancov

Mgr. Alžbeta Konkolyová – Podpredsedníčka – Zvolená členka za pedagogických zamestnancov

Petra Maliniaková – Členka – Zvolená členka za nepedagogických zamestnancov

MUDr. Alexandra Vavrová – Čelenka 

Lenka Exnerová – Členka

Erik Hanic – Člen – Zvolený člen za rodičov

Ing. Ivan Bartík – Člen – Zvolený člen za rodičov

Patrik Németh – Člen 

Ing. Milan Ráchela – Člen – Menovaný člen za zriaďovateľa školy

RNDr. Renáta Valeková – Členka – Menovaná členka za zriaďovateľa školy

Mgr. Jana Zápalová – Členka – Menovaná členka za zriaďovateľa školy

Zápisnica z priebehu volieb pre zostavenie Rady školy pri SSOŠ automobilovej DA je k dispozícii k nahliadnutiu na sekretariáte školy.

Prerokovacie kompetencie rady školy:

Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie

a) návrhy na počty prijímaných žiakov,
b) návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,
c) návrh školského vzdelávacieho programu,
d) návrh rozpočtu,
e) návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,
f) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,
g) správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,
h) koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie,
i) informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

Rada školy sa vyjadruje ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia.

Rada školy
– uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa,
– navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa a
– predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením.

Ak je zriaďovateľom obec, samosprávny kraj alebo krajský školský úrad,
vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie zriaďovateľ na návrh rady školy v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia návrhu. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výberového konania okrem kandidáta, ktorý bol už odvolaný zriaďovateľom (pre dôvody uvedené v § 3 ods. 7 a 8 zákona). Návrh rady školy je pre zriaďovateľa záväzný, ak tento zákon neustanovuje inak.

Členovia rady školy

Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za
Ing. Martin Žitný predseda pedagogických zamestnancov
Ružena Dočolomanská člen pedagogických zamestnancov
Karol Fusko člen nepedagogických zamestnancov
Ing. Branislav Ondruš člen rodičov
Nikoleta Eva Siváková členka žiakov
Sebastian Krapoth člen Volkswagen Slovakia, a.s.
Ing. Vladimír Slezák člen Siemens s.r.o.
Mgr. Branislav Gröhling člen Bratislavský samosprávny kraj
Ing. Andrej Hutta člen Newport Group
Ing. Lenka Handlíková členka ŠKODA AUTO Slovensko
JUDr. Alžbeta Grácová členka Slovnaft – Member of MOL Group